Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina

VIAC INFO
Bratislava
Bratislava

Kto sme?

  • zoskupenie zanietených odborníkov, ktorí vytvorili Iniciatívu Eľkonin (iniciativaelkonin.sk@gmail.com)
  • našim hlavným cieľom je vzájomná spolupráca, informovanie a združovanie záujemcov odbornej i rodičovskej verejnosti
  • šírenie osvety v rozvíjaní a podpore jazykových schopností dieťaťa
  • spolu podieľanie sa na riešení problematiky gramotnosti detí v predškolskom a v mladšom školskom veku
  • spolupráca odborníkov z rôznych regiónov
  • realizácia, organizácia kurzov pre záujemcov od 9/2024
  • odovzdávanie a výmena skúseností formou supervízie
  • mailová komunikácia a spoločné stretnutia v prípade potreby